تمام نوشته های الناز زارع

فرآیند کلیدی کوچینگ

فرآیند کلیدی کوچینگ  :

۴ اصل کلیدی فرآیند کوچینگ

فرآیند کلیدی کوچینگ توضیح داده شده در متن به توانمند شدن افراد در زندگی و سازمان کمک می کند که در نهایت منجر به موفقیت و رشد فردی می شود.

 

هدف

اولین مرحله فرآیند کوچینگ تعیین هدف و شناسایی آن است .

واقعیت

دومین مرحله فرآیند کوچینگ بررسی وضعیت موجود است . تحلیل و بررسی تمام جوانب وضعیت موجود برای ادامه روند برنامه ریزی دارای اهمیت ویژه ای است .

گزینه ها

در سومین مرحله فرآیند گزینه ها و فرصت ها کشف و از آنها استفاده می شود .

اراده

آخرین مرحله این فرآیند آنچه انجام خواهد شد و مسیر پیش رو تعیین می شود .

 

کوچینگ موفقیت

کوچینگ موفقیت

کوچینگ موفقیت به شما کمک می کند تا یاد بگیرید چگونه از مهارتها و پتانسیل های خود در  هدف گذاری صحیح و حل مسائل مختلف استفاده کرده و در نهایت رشد کنید.

کوچینگ موفقیت را به همراه دارد و ابزاری سریع برای دستیابی به اهداف  است که با برنامه ریزی راه رسیدن به موفقیت را آسان می کند.

شرکتهای موفق در حال حاضر کوچینگ را برای رسیدن به موفقیت ضروری میدانند .  بسیاری از تجارتهای موثر و موفق دنیا در حال حاضر پذیرفته اند که کوچینگ سهم مهمی در موفقیت آنها ایفاء میکند.

کوچینگ باعث می شودکه بهتر خودتان و قابلیت های پنهانتان را بشناسید.

سریعتر به اهداف در زندگی ، تحصیل و کار برسید.

بهتر تصمیم گیری و برنامه ریزی کنید.

با دیگران ارتباط بهتری برقرار کنید.

در نهایت زندگی ، کار  و تحصیل خود را متحول کنید.

همه ما همواره به کسانی نیاز داریم که به ما بازخورد بدهند

با این روش است که ما پیشرفت کرده و اصلاح می شویم . در نتیجه یک مربی می تواند بهترین

همراه ما باشد تا این بازخورد برای پیشرفت را به طور صحیح دریافت کرده  و رشد کنیم.