کوچینگ و پیاده روی اربعین

کوچینگ، مربی گری، هدف گذاری، تلاش برای رسیدن به هدف در پیاده روی جمعی اربعین بین کربلا و نجف عراق – مدیر عامل شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب و کار – دکتر غلامحسین رادمرد قدیری – بیزینس کوچینگ دانش بنیان ایران

فرآیند کلیدی کوچینگ

فرآیند کلیدی کوچینگ  :

۴ اصل کلیدی فرآیند کوچینگ

فرآیند کلیدی کوچینگ توضیح داده شده در متن به توانمند شدن افراد در زندگی و سازمان کمک می کند که در نهایت منجر به موفقیت و رشد فردی می شود.

 

هدف

اولین مرحله فرآیند کوچینگ تعیین هدف و شناسایی آن است .

واقعیت

دومین مرحله فرآیند کوچینگ بررسی وضعیت موجود است . تحلیل و بررسی تمام جوانب وضعیت موجود برای ادامه روند برنامه ریزی دارای اهمیت ویژه ای است .

گزینه ها

در سومین مرحله فرآیند گزینه ها و فرصت ها کشف و از آنها استفاده می شود .

اراده

آخرین مرحله این فرآیند آنچه انجام خواهد شد و مسیر پیش رو تعیین می شود .