فیلم کوتاه معرفی شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب و کار توسط مدیر عامل - دکتر رادمرد قدیری